add bcm accel
[enigma2.git] / lib / gdi / accel.h
2009-06-03 Felix Domkeadd bcm accel
2009-06-03 Felix Domkeaccel updates: add BCM support, add scale blit, fix...
2005-08-31 Felix Domke - add double buffering, flip, sync grc opcode, add...