whitespace fixes, add NumericalTextInputHelpDialog