Allow .apk URL rewrites
[stouyapi.git] / config.php.dist
2020-04-30 Christian WeiskeAllow .apk URL rewrites
2020-04-30 Christian WeiskeMove "cweiskes picks" to configuration file